VI FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”

Festiwal Psalmów Dawidowych, czyli muzyka, która łączy dwa światy

 

Uhonorować Sprawiedliwych i Ocalonych – takie niezmiennie pozostaje założenie Fundacji im. Rodziny Ulmów w Markowej, która każdego roku organizuje wielkie muzyczne wydarzenie jakim jest Festiwal Psalmów Dawidowych. Tegoroczny koncert odbędzie się już 22 sierpnia o godz. 18.30 na stadionie w Kolbuszowej.

 

Głównym celem Festiwalu Psalmów Dawidowych jest przede wszystkim podkreślenie dumy z Polaków, którzy ryzykowali własne życie, aby chronić życie innych, czego niekwestionowanym przykładem jest heroiczna postawa Rodziny Ulmów z Markowej. Ideą Festiwalu jest tworzenie jedności, pokoju i wzajemnego zrozumienia między światem żydowskim i chrześcijańskim. Poprzez psalmy biblijne stanowiące fundament modlitwy żydowskiej i chrześcijańskiej dąży się do ukazania tego wymiaru wrażliwości, która pozwala Żydom dziękować Bogu za ocalone życie, a Polakom za dar odwagi ratowania tego życia.

Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR wraz z pomysłodawcą i dyrektorem generalnym Bogdanem Romaniukiem serdecznie zaprasza do wysłuchania koncertu na żywo. Tegoroczny program Festiwalu będzie składał się z części polskiej i żydowskiej. Podczas tej pierwszej wystąpią kantorzy żydowscy, natomiast podczas drugiej nastąpi premiera „Psalmów Pokoju i Pojednania” w wykonaniu: Józefa Skrzeka, Piotra Rubika, Golec uOrkiestry, Andrzeja Lamperta, Kariny Skrzeszewskiej, Dariusza Malejonka, Grzegorza Wilka, Barbary Gąsienicy Giewont, Zofii Nowakowskiej, Mirny Kbbeh, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, Zespołu Band i Chóru Sienna Gospel. Wstęp na wydarzenie jest wolny.  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Autor: Greta Łakoma

REGULAMIN WYDARZENIA – VI FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH

REGULAMIN WYDARZENIA


„VI FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

1. Regulamin dotyczy koncertu w ramach VI edycji Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” organizowanego przez Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR, Markowa 1429, 37-120 Markowa na terenie stadionu sportowego w Kolbuszowej usytuowanego przy ul. Wolskiej 2, 36-100 Kolbuszowa.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników koncertu, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 2. a) sposób organizacji,
 3. b) obowiązki uczestników;
 4. c) warunki uczestnictwa;
 5. d) uprawnienia uczestników;
 6. e) zasady odpowiedzialności uczestników za zachowanie niezgodne z regulaminem.

Rozdział II

Sposób organizacji koncertu

 1. Za bezpieczeństwo wydarzenia w miejscu i w czasie jego trwania odpowiada Organizator.
 2. Koncert jest bezpłatnym wydarzeniem dla osób posiadających dokument uprawniający do przebywania na nim: zaproszenie drukowane lub on-line oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Uprawnienie do uczestnictwa w wydarzeniu w charakterze widza, odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas wydarzenia organizowanego przez organizatora, w tym
  w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 4. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren wydarzenia, nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
 5. Uczestnik koncertu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej na wypadek wystąpienia koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 zgodnie z pkt. 8 w „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych
  i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
  ” ogłoszone na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozdział III

Obowiązki uczestnika koncertu

 1. Uczestnik koncertu jest obowiązany:
 2. a) nie zakłócać porządku publicznego;
 3. b) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu stadionu sportowego;
 4. c) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających wydarzenie dokument uprawniający do wejścia i przebywania na wydarzeniu, dokument tożsamości oraz w przypadku osób zaszczepionych certyfikat COVID;
 5. d) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu;
 6. e) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w koncercie

 1. Zakazuje się wstępu na koncert osobie:
 2. a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 3. b) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 4. c) małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. d) mają podejrzenie zakażenia Covid-19 lub przebywają na kwarantannie domowej.
 6. e) Z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 38°C)
 7. Podczas koncertu zabrania się w szczególności:
 8. a) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.;
  a także skłaniania innych uczestników wydarzenia do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
 9. b) rzucania przedmiotami;
 10. c) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w tym także laserów itp.
 11. d) wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu;
 12. e) zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
 13. f) uporczywego stania poza miejscami wskazanymi przez Organizatora;
 14. g) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 15. h) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji
  o podobnym działaniu;
 16. i) umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom wydarzenia lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
 17. j) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
 18. k) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
 19. l) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;

ł) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników wydarzenia;

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na koncercie:
 2. a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
 3. b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 4. c) pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
 5. d) środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 6. e) materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
 7. f) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 8. g) wskaźników laserowych;
 9. h) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
 10. i) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
 13. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy
  w szczególności: terenu za sceną, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń
  i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika koncertu

 1. Uczestnik koncertu ma prawo:
 2. a) przebywać na terenie stadionu w czasie trwania wydarzenia, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia koncertu;
 3. b) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w koncercie, wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników wydarzenia;
 4. c) do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
 5. d) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 6. e) korzystać z pomocy medycznej podczas koncertu;
 7. Warunkiem udziału przedstawicieli mediów w koncercie jest posiadanie akredytacji wydanej przez Organizatora oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 8. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania ustanowionych przez Organizatora zasad dotyczących ich udziału w koncercie.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku
  z produkcją telewizyjną, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio
  z koncertu i/lub każdego elementu wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem
  „VI FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”, regulaminem obiektu mogą być usunięte z terenu stadionu sportowego.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy.
 4. Treść niniejszego regulaminu udostępnia się uczestnikom przy wejściach stadionowych na tablicach informacyjnych.

Colloquia

Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR serdecznie zaprasza do udziału w sympozjum pt.
„Chrześcijańskie i Żydowskie rozmowy o Psalmach”, które odbędzie się 22 sierpnia br. o
godz. 9.30 w kolbuszowskiej synagodze. Celem spotkania jest międzynarodowy dyskurs nad
kwestiami takimi jak: „Zniszczenie i odkupienie w Księdze Psalmów: Dwie Strony Medalu?”
w rozprawie prof. Dalii Marx, „Niepokój w relacji między Bogiem a Człowiekiem z
perspektywy Psalmisty” dra hab. Wojciecha Węgrzyniaka, „Shalom w psalmach” prof.
Jonathan Magonet , a także „Wojownik czy miłośnik pokoju? Dwuznaczny obraz Boga w
Biblii Hebrajskiej” w wykładzie dra hab. Adama Kubisia. Wydarzenie będzie transmitowane
online na kanale YouTube. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładów.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – CRSO w ramach programu „PROO 1a”

 

Historia rodziny Ulmów, ratującej Żydów podczas II wojny światowej.

Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym województwie podkarpackim. Podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom.
Więcej informacji na temat historii rodziny Ulmów w poniższym materiale.  
#kulturawsieci

 

FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH -KONCERT WALCZĄCYM Z COVID-19

Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR serdecznie zaprasza na koncert online Festiwalu Psalmów Dawidowych – koncert walczącym z COVID-19. Koncert ten jest głównie dedykowany osobom, które zmagają lub zmagały się z tą chorobą oraz tym, którzy dzielnie niosą pomoc cierpiącym na COVID -19.  Jako, że Psalmy łączą w sobie wiarę, nadzieję i miłość, mogą być źródłem inspiracji i woli walki z tą ciężką chorobą.
Koncert ten został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Podczas tej edycji koncertu wystąpią tacy artyści jak:

Mirna Kbbeh, Piotr Bunzler, Dariusz Malejonek, Symcha Keller, Adeb Chamoun, Barbara Gąsienica oraz  Stanisław Plewniak.
Prowadzący – Grzegorz Boratyn
Tłumaczenia migowe: Małgorzata Limanówka, Magdalena Sipowicz

 

 

V Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”

V Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”, odbędzie się na stadionie sportowym w Kolbuszowej. Wśród kantorów żydowskich wystąpią: Yoni Rose, Symcha Keller, Piotr Bunzler, którzy wykonają repertuar przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej Primuz pod maestro Stanisława Rybarczyka. W części chrześcijańskiej wystąpi Mirna Kabbeh. Towarzyszył jej będzie na perkusjonaliach Adeb Chamoun, również przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej Primuz. Festiwal zakończy premiera Oratorium „Psalmy Miłości i Nadziei”.
Muzyka: Michał Jurkiewicz, słowa: Jerzy Łysiński.
Dyrygent: Nikola Kołodziejczyk
Soliści: Kuba Badach, Andrzej Lampert, Basia Gąsienica-Giewont, Stanisław Plewniak, Joanna Słowińska, Katarzyna Liszcz- Starzec, Symcha Keller, Dariusz Malejonek Orkiestra Symfoniczna Primuz
Chór: Sienna Gospel Choir
Zespół: Damian Niewiński – perkusja | Paweł Grzesiuk – bas Tomasz Bielecki – instr. perkusyjne| Łukasz Belcyr – gitara | Rafał Stępień – piano | Kamil Barański – instr. Klawiszowe| Szymon Kamykowski – saksofon | Mateusz Pliniewicz – skrzypce

Głównym celem Festiwalu Psalmów Dawidowych, jest przede wszystkim ukazanie dumy z Polaków, którzy nie zawahali się zaryzykować własne życie, by chronić życie innych, czego niekwestionowanym przykładem jest złożone świadectwo Rodziny Ulmów z Markowej. Jej heroizm, jak również heroizm wielu naszych Rodaków zdecydowanie zasługuje na należyty szacunek, odpowiednie udokumentowanie, właściwą ochronę i zadbanie o to, aby nie tylko nie pokrył się zapomnieniem, ale został przekazany następnym pokoleniom, które wychowane w duchu patriotyzmu narodowego będą przekazywać pamięć o historii naszego narodu i przykład braterskiej miłości wobec ludzi potrzebujących pomocy. Natomiast nowatorska idea Festiwalu Psalmów Dawidowych ma na celu tworzenie jedności, pokoju i wymiaru głębokiego zrozumienia między światem żydowskim a chrześcijańskim. Na płaszczyźnie psalmów biblijnych, które stanowią fundament modlitwy żydowskiej i chrześcijańskiej, dąży się do przedstawienia i przekazania tego wymiary wrażliwości, która pozwala Żydom dziękować Bogu za ocalenie życia, a Polakom za dar odwagi w ratowaniu tego życia. Festiwal wpisał się już w podkarpackie wydarzenia kulturalne, choć wybrzmiał również wśród odbiorców w całej Polsce i po za jej granicami. W 2019 r. odbył się koncert w Teatrze Narodowym w Jerozolimie, gromadząc przeszło 550 odbiorców, głównie pochodzenia żydowskiego.

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

 

Udział w Festiwalu wymaga rejestracji:
Zarejestruj swój udział: Rejestracja

 

Do pobrania: plakat_wydarzenia.pdf

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
a) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w koncercie w ramach V Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR na adres mailowy: soar.fundacja@gmail.com oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań:
GIS : https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania koncertu w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego na stadionie sportowym w Kolbuszowej.
4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR z siedzibą w Markowa 1429, 37-120 Markowa (dalej „Administrator”), NIP: 8151800033, REGON: 362832266;
b) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
– art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
c) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: soar.fundacja@gmail.com
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni od daty wydarzenia;
e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;
f) W przypadku braku rejestracji online na stronie: Rejestracja  należy przynieść ze sobą wypełnione oświadczenie na Festiwal

Do pobrania: 

Oświadczenie – COVID-19.pdf