Konkurs fotograficzny śladami Józefa Ulmy

Długie spacery po Markowej. W dłoniach aparat. Samodzielnie złożony. Długo konstruowany. W głowie przewija się myśl zatrzymania wyjątkowych chwil mieszkańców niewielkiej wsi. W obiektywie mógł znaleźć się każdy. Zaharowany rolnik. Boso biegające po trawie dzieci. Mężczyźni piłujący drewno. Wiktoria przygotowująca obiad dla rodziny. Na poszarzałych zdjęciach zachowały się skrzypiące od mrozu domy. Przynoszące wyczekiwane plony pola. Ule, w których pojawia się coraz więcej pszczół. Fotografia. Jedna z największych pasji Józefa Ulmy. Gospodarza. Społecznika. Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Autora niezwykłych na tamte czasy zdjęć.

To tylko niewielki fragment historii, którą Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR chce opowiedzieć światu. Jej dalszą część poznać można biorąc udział w konkursie fotograficznym śladami Józefa Ulmy. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, których pasją jest fotografia. Warsztaty fotograficzne połączone z jesiennym plenerem poprowadzą doświadczeni i cenieni w Polsce oraz za granicą specjaliści fotografii:

Marta Rybicka

Fotograf dokumentalny. Podwójna laureatka GRAND PRESS PHOTO 2019, finalistka GPP 2017. Swoją karierę rozpoczęła dokumentując skutki trzęsienia ziemi na Haiti oraz powodzi w Polsce. Fotografowała życie i warunki pracy w Indiach i Sudanie.

Michał Drozd

Rzeszowski artysta fotografik oraz autor ponad 120 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach fotograficznych, zdobył m.in. Złoty Medal i tytuł Mistrza Polski Fotografii Studyjnej (Warszawa 2000) oraz Grand Prix Biennale Plakatu Fotograficznego (2006).

Tadeusz Poźniak

Fotograf magazynu VIP Biznes & Styl. Laureat Międzynarodowego konkursu „Jan Paweł II – pamięć i obecność”. Zdobywca Srebrnego Medalu Fotoklubu RP za twórczość artystyczną w fotografii.

Jakub Szymczuk

Oficjalny fotograf prezydenta RP Andrzeja Dudy, laureat Grand Press Photo oraz nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Miejscem, w którym zakwalifikowani do konkursu uczniowie poznają nie tylko przejmującą i wyjątkową postać Józefa, autora przedwojennych fotografii, ale poszerzą także swoją wiedzę z zakresu fotografii, wykorzystując współczesne metody wykonywania zdjęć, będzie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie konkursu. Dodatkowe pytania kierować można na adres e-mail Organizatora: soar.fundacja@gmail.com.

VII Festiwal Psalmów Dawidowych – informacja dla dziennikarzy i fotografów

Zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR informujemy, że podczas VII Festiwalu Psalmów Dawidowych dziennikarze i fotoreporterzy zobowiązani są do posiadania akredytacji  wydawanej przez Organizatora wydarzenia. Akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy będą upoważnieni do wstępu na teren wydarzenia.

W celu uzyskania akredytacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 730 510 700

Bilety na VII Festiwal Psalmów Dawidowych

Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR serdecznie zachęca do nabywania biletów na tegoroczną edycję Festiwalu Psalmów Dawidowych „Psalmy Pokoju i Miłosierdzia”  – „Tylko Razem” .

Bilety do nabycia na stadionie sportowym w Kolbuszowej, na skansenie w Kolbuszowej oraz na stronie internetowej https://tobilet.pl/festiwal-psalmow-dawidowych-psalmy-pokoju-i-milosierdzia-tylko-razem.html

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na Narodowy Szpital Dziecięcy w Kijowie.

 

 

 

 

Regulamin wydarzenia – VII Festiwal Psalmów Dawidowych

REGULAMIN
Imprezy masowej w pomieszczeniu otwartym
zwanej
Festiwal Psalmów Dawidowych
w dniu 21 sierpnia 2022 r.

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
— Organizator Imprezy: Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR, Markowa 1429, 37-120 Markowa
KRS 0000582950, NIP 8151800033, REGON 362832266
— służby porządkowe i informacyjne: wyznaczone osoby przez Organizatora
— teren Imprezy: stadion sportowy, ul. Wolska 2, 36-100 Kolbuszowa
— uczestnik Imprezy: oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu w podanym terminie

§ 1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
2. Regulamin wydany jest przez Organizatora Imprezy — Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR,
Markowa 1429, 37-120 Markowa, zwana dalej Organizatorem i dotyczy imprezy masowej
w przestrzeni otwartej zwanej: FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH na stadionie sportowym
w Kolbuszowej w dniu 21 sierpnia 2022 r. od godziny 17.00 do 22.30, zwanej dalej „Imprezą”.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania
przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest Impreza.
§ 2
1. Wstęp na teren Imprezy jest płatny w kwocie 30,00 zł brutto (dorosły) i 10,00 zł brutto (dzieci do lat
12). Aby wziąć udział w Imprezie należy dokonać zakupu biletu wstępu na oficjalnej stronie:
Tobilet.pl. Zakupiony bilet upoważnia do pełnego udziału w Imprezie.
2. Zwroty nie zostaną dokonane w przypadku wycofania się Uczestnika z uczestnictwa w Imprezie.
Nie dotyczy zapis § 11 niniejszego Regulaminu.
3. Informacje otrzymywane przez Organizatora w drodze zakupu biletu zostaną zastosowane tylko
i wyłącznie do logistycznego przygotowania Imprezy.
4. Wstęp na teren Imprezy upoważnia również osoby posiadające zaproszenie VIP lub akredytację
wydaną przez Organizatora imprezy dla dziennikarzy i fotografów.
§ 3
1. Impreza rozpoczyna się w dniu 21 sierpnia 2022 r. (niedziela) od godziny 17.00 i kończy się
21 sierpnia 2022 r. (niedziela) o godzinie 22.00.
§ 4
Program Imprezy jest następujący:
Niedziela, 21.08
17:00 – sprzedaż biletów przed wejściem na koncert
19.00 – sapport
19:30 – koncert
22:30 – zakończenie
§ 5
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym zakupionego ważnego biletu
b) nie posiadającym zaproszenia VIP
c) nie posiadającym akredytacji Organizatora Imprezy dla dziennikarzy i fotografów.
d) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających,
e) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
f) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
e) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na Imprezę masową, wobec
których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania
w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
§ 6
Podczas Imprezy zabrania się:
a) rejestracji koncertu bez zgody Organizatora
b) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
c) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
podobnie działających.
d) wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
e) prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym gastronomicznej) lub
innej zarobkowej.
f) dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie
Imprezy
g) zakłócania porządku podczas Imprezy
Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a) poruszania się na terenie Imprezy samochodami, z wyjątkiem dróg dojazdowych do parkingu,
b) parkowania samochodów poza miejscami na parkingach,
c) wprowadzania psów na teren Imprezy,
d) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, trawników i wszelkich obiektów małej i dużej architektury
na terenie Imprezy,
e) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia,
f) wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy,
g) rzucania wszelkimi przedmiotami,
h) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody
Organizatora,
i) zaśmiecania terenu.
§ 7
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych wskazanych przez
Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 8
Wstęp osób nieletnich na teren Imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
§ 9
Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania
Imprezy między innymi poprzez:
a) służby porządkowe i służby informacyjne wskazane przez Organizatora
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
§ 10
1. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do
utrwalenia Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób
przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy lub jej odwołania
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takich
okolicznościach Organizator będzie zobowiązany do zwroty dokonanej przez uczestnika Imprezy.
§ 12
1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z regulaminem Imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania
takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb
porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13
1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora.
b) na stronie internetowej: www.fundacjasoar.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu
cywilnego.
§ 14
Regulamin obowiązuje w czasie trwania Imprezy masowej.

ORGANIZATOR

Festiwal Psalmów Dawidowych „Psalmy Pokoju i Miłosierdzia” – „Tylko Razem”

To już najwyższy czas, aby przekazać tę wiadomość! ?
VII Festiwal Psalmów Dawidowych „Psalmy Pokoju i Miłosierdzia” pod wyjątkową nazwą „Tylko Razem” będzie miał miejsce 21 sierpnia 2022 r.  o godz. 19.00 niezmiennie na stadionie sportowym przy ul. Wolskiej 2 w Kolbuszowej!
Dlaczego „Tylko Razem”? Dlatego, że na jednej scenie poprzez muzykę i psalmy złączą się trzy narody. Każdy z nich jest wyjątkowy. Każdy z nich będzie podkreślał potrzebę zjednoczenia się, braterstwa, miłości i miłosierdzia. To wydarzenie będzie dotyczyło każdego z nas. ❤️
Te trzy narody to naród żydowski, polski i ukraiński. Ten ostatni będzie specjalnym akcentem, który jak nigdy wpisze się w obecną potrzebę niesienia pokoju i miłosierdzia wokół którego skupia się tegoroczny Festiwal.
Program Festiwalu:
Część żydowska: światowej klasy śpiewak żydowski z Nowego Jorku Avraham Fried
Część ukraińska: zwycięski zespół konkursu Eurowizji Kalush Orchestra oraz Marysia Karakevych
Część polska: Piotr Rubik, Golec uOrkiestra, Grzegorz Kupczyk, Barbara Gąsienica Giewont, Izabela Szafrańska, Stanisław Plewniak, orkiestra i chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, zespół niemaGOtu.
Tegoroczny koncert będzie biletowany. Cena biletu: 30 zł. Bilety dostępne są na stronie: https://tobilet.pl/festiwal-psalmow-dawidowych-psalmy…
Kupując bilet dacie sobie Państwo szansę na niepowtarzalne przeżycia muzyczne i duchowe, ale przyczynicie się także do niesienia dobra, ponieważ dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na Narodowy Szpital Dziecięcy w Kijowie. ?❤️
Do zobaczenia w sierpniu! ?

Transmisja koncertu Matki Polski – Matkom Ukrainy

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia transmisji koncertu pt. „Matki Polski – Matkom Ukrainy” w dniu 8 maja 2022 r. o godz. 19.05 w Programie 1 Polskiego Radia, na kanale YouTube Polskiego Radia oraz w Telewizji TRWAM.

Projekt zainicjowany przez Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR współorganizowany z Polskim Radiem to wydarzenie w ramach Festiwalu Psalmów Dawidowych „Psalmy Miłości i Nadziei” oraz „Psalmy Pokoju i Pojednania”.

Na scenie pod batutą Piotra Rubika i Janusza Wierzgacza wystąpią: Golec uOrkiestra, Grzegorz Kupczyk, Dariusz Malejonek, Barbara Gąsienica-Giewont, Ricky Lion, Stanisław Plewniak, Izabela Szafrańska przy akompaniamencie 8. osobowej sekcji rytmicznej, 45. osobowej orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Sienna Gospel Choir.

Głównym celem inicjatywy jest zbiórka pieniężna na Narodowy Szpital Dziecięcy w Kijowie, która potrwa do 26 maja 2022 r. – Dnia Matki w Polsce. Darowizny można wpłacać na konto Fundacji:

Numer konta bankowego: 02 1240 4751 1111 0010 6574 0821

Partnerami wydarzenia są: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Instytut Wolności, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Totalizator Sportowy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Rodzina Ulmów Rodzinom z Ukrainy

Szanowni Państwo,

Dziś, kiedy Rosja dokonała zbrodniczej agresji na Ukrainę i wywołała ogromny kryzys humanitarny, Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR pragnie z wielkim zaangażowaniem wyrazić solidarność z Ukrainą. Będziemy prosić Boga, by obdarzył Ukrainę i Świat Pokojem. O Pokój będziemy się modlić 24 marca w Rzeszowie.

Jako Fundacja nosząca imię bohaterskiej Rodziny Ulmów nie pozostajemy obojętni na krzywdę, jaka spotkała naszych Sąsiadów i informujemy, że koncert „Psalmy Pokoju i Pojednania”, który odbędzie się 24 marca 2022 roku w Filharmonii Podkarpackiej, zadedykowany będzie Ukrainie, dla której poprzez muzykę i Psalmy biblijne będziemy modlić się i apelować o pokój. W trakcie koncertu będzie możliwość wsparcia Rodzin z Ukrainy, poprzez wrzucenie dowolnej kwoty do puszek. Wsparcie Ukraińskich Rodzin będzie możliwe również poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nr konta:

02 1240 4751 1111 0010 6574 0821 z tytułem darowizna.

 

 

Dyrektor Festiwalu

Bogdan Romaniuk