Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
a) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w koncercie w ramach V Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR na adres mailowy: soar.fundacja@gmail.com oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań:
GIS : https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania koncertu w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego na stadionie sportowym w Kolbuszowej.
4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR z siedzibą w Markowa 1429, 37-120 Markowa (dalej „Administrator”), NIP: 8151800033, REGON: 362832266;
b) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
– art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
c) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: soar.fundacja@gmail.com
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni od daty wydarzenia;
e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;
f) W przypadku braku rejestracji online na stronie: Rejestracja  należy przynieść ze sobą wypełnione oświadczenie na Festiwal

Do pobrania: 

Oświadczenie – COVID-19.pdf