Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŚLADAMI JÓZEFA ULMY

DLA MŁODZIEŻY

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejszy regulamin dotyczy warunków udziału, przeprowadzenia i trybu rozstrzygania
konkursu fotograficznego „śladami Józefa Ulmy”, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR, z siedzibą w Markowej
1429, 37-120 Markowa, zwana dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem Konkursu jest
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów
w Markowej, z siedzibą pod adresem: 37-120 Markowa 1487, zwane dalej
„Współorganizatorem”.

§ 3

Patronem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty oraz ks. bp Stanisław Jamrozek, zwani
dalej „Patronem”.

Rozdział 2
Cele i przedmiot Konkursu

§ 4

Celem Konkursu jest:
a) popularyzacja wartościowej fotografii, dla której inspiracją jest postać i pasja Józefa
Ulmy,
b) wyróżnianie najlepszych twórców wykorzystujących w swojej pracy medium fotografii,
c) upowszechnianie wiedzy o Józefie Ulmie, jego rodzinie i dorobku fotograficznym poprzez
działania artystyczne,
d) edukacja kulturowa w dziedzinie fotografii.

§ 5

Przedmiotem Konkursu jest twórcze wykonanie fotografii w ramach danej kategorii
zdjęciowej:
a) fotografii osób – jak to czynił Józef Ulma fotografując swoją rodzinę, przyjaciół,
znajomych przy różnych czynnościach domowych i rekreacyjnych,
b) fotografii pleneru – jak to czynił Józef Ulma fotografując krajobrazy Markowej,
c) oraz fotografii ukazującej uchwyconą wyjątkowość chwili – jak to czynił Józef Ulma
fotografując emocje osób i zdarzenia.

Rozdział 3
Warunki udziału, nabór prac

§ 6

1. W Konkursie uczestniczą uczniowie klas szkół ponadpodstawowych województwa
podkarpackiego, zwani dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody Uczestnika, a w przypadku
gdy Uczestnik jest niepełnoletni rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na udział
w Konkursie.
4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i czytelny. Brak jakiegokolwiek
elementu powoduje nieuwzględnienie zgłoszenia udziału w Konkursie.
5. Złożenie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz zgłoszone fotografie stanowią
potwierdzenie, że Uczestnik:
− zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i je akceptuje,
− wyraża zgodę na opublikowanie swoich fotografii oraz swojego imienia, nazwiska
i miejscowości na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora
i Współorganizatora, a także na wykorzystanie tych informacji przez Organizatora
i Współorganizatora w celach medialnych.
6. Zgłaszając fotografie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłaszanych
fotografii.
7. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi
i Współorganizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem terytorialnym, wyłącznej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz
wykonanych w ramach Konkursu fotografii na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym poprzez wytwarzanie
określoną techniką kopii fotografii, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu kopiami fotografii i egzemplarzami, na których je utrwalono,
c) w zakresie udostępniania fotografii w wybranym przez siebie miejscu i czasie – zarówno
w siedzibie Organizatora i w siedzibie Współorganizatora, jak i Internecie oraz materiałach
poligraficznych,
d) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Organizatora i Współorganizatora,
w szczególności w ramach reklamy lub promocji jego usług.
8. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora
i Współorganizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz na przekazanie
niezbędnych danych osobowych w celach prawidłowego przebiegu
Konkursu.

§ 7

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
2. Konkurs jest dwuetapowy. Kandydat do Konkursu przesyła formularz rejestracyjny do dn.
08.11.2022 r. stanowiący załącznik do Regulaminu. Za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/EFCwDQoH6rTy64vRA
kandydaci do Konkursu przesyłają następujące informacje: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer kontaktowy, adres e-mail oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wraz z formularzem rejestracyjnym kandydat przesyła w wersji elektronicznej: 3 dowolne,
najbardziej reprezentatywne fotografie ze swojego portfolio, które zostaną poddane ocenie
przez jury Konkursu. Fotografie należy przesłać na adres e-mail:
fotografiasoar@gmail.com. Do Konkursu zakwalifikowani zostaną autorzy zdjęć
z największym potencjałem wizualnym.
4. Wysłane zdjęcia powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację uczestnika tj. imię
i nazwisko , klasa oraz szkoła.
5. Zgłoszenia (formularz i fotografie) będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej.
6. Oceny prawidłowego wypełnienia formularza dokonują przedstawiciele Organizatora
i Współorganizatora, natomiast oceny fotografii dokonują Jury Konkursu.7. Informacja o zakwalifikowaniu się do Konkursu poszczególnych Kandydatów zostanie
zamieszczona na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatora w dn.
14.11.2022 r. Zakwalifikowany do Konkursu Uczestnik weźmie udział w jednodniowym
warsztacie fotograficznym w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, składającym się z wykładów teoretycznych
oraz zajęć w plenerze z udziałem zaproszonych specjalistów w dziedzinie fotografii.
8. Organizator i Współorganizator nie ponoszą kosztów przejazdu Uczestników w miejsce
odbywania się Konkursu tj. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
9. Po zakończonych warsztatach fotograficznych Uczestnicy będą mieli dwa tygodnie na
samodzielne wykonanie fotografii w trzech wymienionych w § 5 kategoriach zdjęciowych
i wysłanie tych fotografii w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:
fotografiasoar@gmail.com. Nadesłane fotografie zostaną poddane ocenie przez jury
Konkursu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane Uczestnikom podczas
warsztatów.
10. Niewysłanie przez Uczestnika fotografii w przewidzianym terminie będzie traktowane
jako rezygnacja z udziału w Konkursie.
11. Każda zgłoszona lub zrobiona po warsztatach fotografia powinna posiadać własną nazwę
oraz opis zawierający dane pozwalające zidentyfikować Uczestnika.

Rozdział 4

Jury i rozstrzygnięcie Konkursu

§8

1. Oceny merytorycznej zgłoszonych fotografii oraz wyłonienia laureatów dokonuje
profesjonalne jury, złożone z jednego lub dwóch przedstawicieli Organizatora oraz
powołanych przez Organizatora specjalistów fotografów.
2. W Konkursie zostaną nagrodzeni Uczestnicy, którzy wykażą się w swoich fotografiach
oryginalnością, kreatywnością, estetyką i talentem, a także zrozumieniem tematyki
związanej postacią i pasją Józefa Ulmy.
3. W Konkursie nie będą uwzględniane fotografie, które nie są zgodne z tematyką Konkursu,
zawierają treści zabronione przez prawo, treści obraźliwe, mogą naruszać prawa osób trzecich lub są niezgodne z Regulaminem. O tym, że fotografia nie spełnia wymogów,
decyduje ocena powołanej Komisji konkursowej.
4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw, osobistych
praw osób trzecich w związku z przekazaną Organizatorowi fotografią.
5. Wskazanie laureatów i wyróżnionych w Konkursie następuje w drodze głosowania przez
jury większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięć decyduje Organizator.
6. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 9 laureatów i wyróżnionych Uczestników.
W każdej kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5 wyłonione zostaną 3 osoby, które zajmą
kolejno od pierwszego do trzeciego miejsca.
7. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora pocztą
elektroniczną lub telefonicznie do dn. 13.11.2022 r.
8. Podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 r.

Rozdział 5
Nagrody
§ 9

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 9 laureatów i wyróżnionych Uczestników. W każdej
kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5 wyłonione zostaną 3 osoby, które zajmą kolejno
od pierwszego do trzeciego miejsca.
2. Nagrody:
1) I, II, III miejsce w kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5: fotografia osób
2) I, II, III miejsce w kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5: fotografia pleneru
3) I,II,III miejsce w kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5: fotografia ukazująca
uchwyconą wyjątkowość chwili
4) Wyróżnienia
3. Przekazanie nagród nastąpi w siedzibie Współorganizatora w dniu 15.12.2022 r.
4. Nagroda jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361
ze zm.).

Rozdział 6
Polityka prywatności

§ 10

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora,
i Współorganizatora swoich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu oraz adres korespondencyjny (w przypadku laureatów) w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia laureatów, przekazania nagród
oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i Współorganizatora.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, Współorganizator
i Patron Konkursu.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 11

1. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator. Zapytania dotyczące
Konkursu należy kierować elektronicznie na adres e-mail soar.fundacja@gmail.com,
bądź telefonicznie pod numerem tel. 881 714 001.
2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronach internetowych, w mediach
społecznościowych i tablicach ogłoszeń Organizatora i Współorganizatora.
3. Opublikowanie Regulaminu na stronach internetowych, o których mowa w ust. 2 jest
jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie.
4. Uczestnicy chcący zgłosić zastrzeżenia dotyczące Konkursu powinni przesłać je pocztą
elektroniczną na adres soar.fundacja@gmail.com w terminie do 14 dni od dnia
zakończenia Konkursu. Organizator zobowiązany jest dołożyć starań w celu udzielenia
odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania zastrzeżenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zostanie
przesłana Uczestnikowi na adres e-mail, z którego zostało wysłane zastrzeżenie, chyba
że Uczestnik wskaże inny adres.
5. Zgłoszone zastrzeżenie powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny
opis i powód złożenia zastrzeżenia.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Konkursu bez podania przyczyny.