REGULAMIN WYDARZENIA – VI FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH

REGULAMIN WYDARZENIA


„VI FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

1. Regulamin dotyczy koncertu w ramach VI edycji Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” organizowanego przez Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR, Markowa 1429, 37-120 Markowa na terenie stadionu sportowego w Kolbuszowej usytuowanego przy ul. Wolskiej 2, 36-100 Kolbuszowa.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników koncertu, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 2. a) sposób organizacji,
 3. b) obowiązki uczestników;
 4. c) warunki uczestnictwa;
 5. d) uprawnienia uczestników;
 6. e) zasady odpowiedzialności uczestników za zachowanie niezgodne z regulaminem.

Rozdział II

Sposób organizacji koncertu

 1. Za bezpieczeństwo wydarzenia w miejscu i w czasie jego trwania odpowiada Organizator.
 2. Koncert jest bezpłatnym wydarzeniem dla osób posiadających dokument uprawniający do przebywania na nim: zaproszenie drukowane lub on-line oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Uprawnienie do uczestnictwa w wydarzeniu w charakterze widza, odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas wydarzenia organizowanego przez organizatora, w tym
  w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 4. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren wydarzenia, nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
 5. Uczestnik koncertu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej na wypadek wystąpienia koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 zgodnie z pkt. 8 w „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych
  i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
  ” ogłoszone na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozdział III

Obowiązki uczestnika koncertu

 1. Uczestnik koncertu jest obowiązany:
 2. a) nie zakłócać porządku publicznego;
 3. b) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu stadionu sportowego;
 4. c) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających wydarzenie dokument uprawniający do wejścia i przebywania na wydarzeniu, dokument tożsamości oraz w przypadku osób zaszczepionych certyfikat COVID;
 5. d) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu;
 6. e) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w koncercie

 1. Zakazuje się wstępu na koncert osobie:
 2. a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 3. b) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 4. c) małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. d) mają podejrzenie zakażenia Covid-19 lub przebywają na kwarantannie domowej.
 6. e) Z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 38°C)
 7. Podczas koncertu zabrania się w szczególności:
 8. a) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.;
  a także skłaniania innych uczestników wydarzenia do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
 9. b) rzucania przedmiotami;
 10. c) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w tym także laserów itp.
 11. d) wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu;
 12. e) zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
 13. f) uporczywego stania poza miejscami wskazanymi przez Organizatora;
 14. g) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 15. h) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji
  o podobnym działaniu;
 16. i) umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom wydarzenia lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
 17. j) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
 18. k) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
 19. l) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;

ł) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników wydarzenia;

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na koncercie:
 2. a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
 3. b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 4. c) pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
 5. d) środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 6. e) materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
 7. f) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 8. g) wskaźników laserowych;
 9. h) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
 10. i) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
 13. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy
  w szczególności: terenu za sceną, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń
  i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika koncertu

 1. Uczestnik koncertu ma prawo:
 2. a) przebywać na terenie stadionu w czasie trwania wydarzenia, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia koncertu;
 3. b) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w koncercie, wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników wydarzenia;
 4. c) do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
 5. d) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 6. e) korzystać z pomocy medycznej podczas koncertu;
 7. Warunkiem udziału przedstawicieli mediów w koncercie jest posiadanie akredytacji wydanej przez Organizatora oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 8. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania ustanowionych przez Organizatora zasad dotyczących ich udziału w koncercie.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku
  z produkcją telewizyjną, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio
  z koncertu i/lub każdego elementu wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem
  „VI FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”, regulaminem obiektu mogą być usunięte z terenu stadionu sportowego.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy.
 4. Treść niniejszego regulaminu udostępnia się uczestnikom przy wejściach stadionowych na tablicach informacyjnych.