Regulamin wydarzenia – VII Festiwal Psalmów Dawidowych

REGULAMIN
Imprezy masowej w pomieszczeniu otwartym
zwanej
Festiwal Psalmów Dawidowych
w dniu 21 sierpnia 2022 r.

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
— Organizator Imprezy: Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR, Markowa 1429, 37-120 Markowa
KRS 0000582950, NIP 8151800033, REGON 362832266
— służby porządkowe i informacyjne: wyznaczone osoby przez Organizatora
— teren Imprezy: stadion sportowy, ul. Wolska 2, 36-100 Kolbuszowa
— uczestnik Imprezy: oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu w podanym terminie

§ 1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
2. Regulamin wydany jest przez Organizatora Imprezy — Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR,
Markowa 1429, 37-120 Markowa, zwana dalej Organizatorem i dotyczy imprezy masowej
w przestrzeni otwartej zwanej: FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH na stadionie sportowym
w Kolbuszowej w dniu 21 sierpnia 2022 r. od godziny 17.00 do 22.30, zwanej dalej „Imprezą”.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania
przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest Impreza.
§ 2
1. Wstęp na teren Imprezy jest płatny w kwocie 30,00 zł brutto (dorosły) i 10,00 zł brutto (dzieci do lat
12). Aby wziąć udział w Imprezie należy dokonać zakupu biletu wstępu na oficjalnej stronie:
Tobilet.pl. Zakupiony bilet upoważnia do pełnego udziału w Imprezie.
2. Zwroty nie zostaną dokonane w przypadku wycofania się Uczestnika z uczestnictwa w Imprezie.
Nie dotyczy zapis § 11 niniejszego Regulaminu.
3. Informacje otrzymywane przez Organizatora w drodze zakupu biletu zostaną zastosowane tylko
i wyłącznie do logistycznego przygotowania Imprezy.
4. Wstęp na teren Imprezy upoważnia również osoby posiadające zaproszenie VIP lub akredytację
wydaną przez Organizatora imprezy dla dziennikarzy i fotografów.
§ 3
1. Impreza rozpoczyna się w dniu 21 sierpnia 2022 r. (niedziela) od godziny 17.00 i kończy się
21 sierpnia 2022 r. (niedziela) o godzinie 22.00.
§ 4
Program Imprezy jest następujący:
Niedziela, 21.08
17:00 – sprzedaż biletów przed wejściem na koncert
19.00 – sapport
19:30 – koncert
22:30 – zakończenie
§ 5
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym zakupionego ważnego biletu
b) nie posiadającym zaproszenia VIP
c) nie posiadającym akredytacji Organizatora Imprezy dla dziennikarzy i fotografów.
d) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających,
e) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
f) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
e) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na Imprezę masową, wobec
których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania
w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
§ 6
Podczas Imprezy zabrania się:
a) rejestracji koncertu bez zgody Organizatora
b) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
c) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
podobnie działających.
d) wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
e) prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym gastronomicznej) lub
innej zarobkowej.
f) dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie
Imprezy
g) zakłócania porządku podczas Imprezy
Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a) poruszania się na terenie Imprezy samochodami, z wyjątkiem dróg dojazdowych do parkingu,
b) parkowania samochodów poza miejscami na parkingach,
c) wprowadzania psów na teren Imprezy,
d) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, trawników i wszelkich obiektów małej i dużej architektury
na terenie Imprezy,
e) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia,
f) wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy,
g) rzucania wszelkimi przedmiotami,
h) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody
Organizatora,
i) zaśmiecania terenu.
§ 7
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych wskazanych przez
Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 8
Wstęp osób nieletnich na teren Imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
§ 9
Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania
Imprezy między innymi poprzez:
a) służby porządkowe i służby informacyjne wskazane przez Organizatora
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
§ 10
1. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do
utrwalenia Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób
przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy lub jej odwołania
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takich
okolicznościach Organizator będzie zobowiązany do zwroty dokonanej przez uczestnika Imprezy.
§ 12
1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z regulaminem Imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania
takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb
porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13
1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora.
b) na stronie internetowej: www.fundacjasoar.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu
cywilnego.
§ 14
Regulamin obowiązuje w czasie trwania Imprezy masowej.

ORGANIZATOR