PREAMBUŁA

Zainspirowani chrześcijańską postawą Rodziny Ulmów z Markowej, która zapłaciła najwyższą cenę za okazanie miłości prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej, ustanawiamy Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR, mającą na celu upamiętnienie ich bohaterstwa i odwagi, a także innych Polaków ratujących Żydów.

W duchu Szema Jisrael isłów Jezusa Chrystusa: ,,Będziesz  miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a bliźniego swego jak siebie samego„, Rodzina Ulmów w 1942 roku  przyjęła pod swój dach poszukujących pomocy Żydów z Markowej i Łańcuta, z rodzin Didnerów, Griinfeldów i Goldmanów. Półtora roku później, 24 marca 1944 roku, wszyscy zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów. Józef Ulma, jego żona Wiktoria oraz ich dzieci: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia oraz Dziecko Nienarodzone, ukrywali ośmiu Żydów i zginęli wraz z nimi. Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne.

Józef i Wiktoria Ulmowie w 1995 roku zostali odznaczeni pośmiertnie tytułem Sprawiedliwi wśród Narodów  Świata. W 2003 roku rozpoczął się w diecezji przemyskiej proces beatyfikacyjny  całej Rodziny,  który obecnie toczy się w  Watykanie.  W 2004 roku  odsłonięto  w Markowej  pomnik poświęcony  Rodzinie Ulmów.  W 2010 roku prezydent  Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Józefa i Wiktorię Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ich imieniem nazwano szkołę w Markowej, ulice w Łańcucie i Ostrołęce oraz dwa stowarzyszenia. Patronują również jedynemu w Polsce Muzeum Polaków Ratujących Żydów, znajdującemu się w Markowej.

Rodzina Ulmów jest wielką chlubą dla Polski, województwa podkarpackiego, powiatu łańcuckiego oraz gminy Markowa. Wiedza o jej  heroicznej postawie rozchodzi się na cały świat, dodaje też blasku chwały miejscu ich urodzenia i zamieszkania. Rodzina Ulmów symbolizuje tych wszystkich Polaków, którzy podczas II wojny światowej oddali życie, ratując Żydów .

Ten heroizm zasługuje na należny mu szacunek, odpowiednie udokumentowanie, właściwą ochronę i zadbanie o to, aby nie tylko nie pokrył się patyną zapomnienia, ale jaśniał pełnym blaskiem przez następne pokolenia, inspirując do owocnych działań podejmowanych w myśl idei o chrześcijańskiej odnowie oblicza tej ziemi.

Niech Fundacja, nosząca zaszczytne imię Rodziny Ulmów, ożywia pamięć o tej bohaterskiej Rodzinie, a jej ofiara pozostanie wzorem tak dla dzisiejszego ,jak i przyszłych pokoleń .

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

Fundacja pod nazwą Fundacja im. Rodziny Ulmów „SOAR”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została aktem  notarialnym  sporządzonym  w  Markowej  dnia  6  sierpnia 2015 roku. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203) oraz postanowienia niniejszego statutu.

2

Fundacja zostaje ustanowiona przez następujące osoby:

 1. Mateusz Szpytma,
 2. Bogdan Romaniuk

3

Fundacja posiada osobowość prawną.

4

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji. Dopuszcza się korzystanie ze skróconej nazwy Fundacji w treści: Fundacja Rodziny Ulmów, który to skrót staje się jej wyłącznością.

5

Siedzibą Fundacji jest  Markowa w gminie Markowa.

6

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami- z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

7

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Rozdział II

Cele Fundacji

8

1) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństw, a zwłaszcza działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, rozwoju  społeczeństw  międzynarodowych w duchu tolerancji, z poszanowaniem światopoglądu, wyznania i przekonań każdego człowieka, bez względu na narodowość czy status społeczny; w celu tworzenia równych szans dla rozwoju intelektualnego , zawodowego, społecznego,  kulturowego  i

2) Wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę i pamięć dziedzictwa Polaków ratujących Żydów.

 

3)Upowszechnianie wiedzy o Polakach niosących pomoc Żydom podczas II wojny światowej w Polsce i poza jej granicami, a także o Żydach, którzy byli ratowani.

4) Działanie na rzecz zbliżenia między Polakami i Żydami, którzy na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyli  historię, tradycję i kulturę naszego kraju.

5) Wspieranie i rozpowszechnianie wiedzy o Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w  Markowej  (zwanego  w  dalszej  części  statutu  „Muzeum im. Rodziny Ulmów”).

6) Dbanie o dobre imię Polski.

9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. l) Organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych.

2) Organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych sesji, w tym rocznicowo-patriotycznych poświęconych pamięci Polaków ratujących Żydów.

3) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych i promocyjnych, przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat Rodziny Ulmów i ich historii.

4) Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.

5) Dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy.

6) Promocję i upowszechnianie idei wolontariatu.

7) Duchowe i materialne wspomaganie dzieł bliskich idei Fundacji oraz przyznawanie statuetki „Miłosierny Samarytanin”.

8) Współdziałanie Fundacji z instytucjami państwowymi, krajowymi i zagranicznymi, osobami fizycznymi, firmami, fundacjami, instytucjami naukowymi, gospodarczymi, kulturalnymi, społecznymi i środowiskowymi zainteresowanymi pomocą i współpracą z Fundacją w zakresie objętym jej celami.

9) Tworzenie i wspieranie powstawania publikacji, filmów i innych  nagrań  audiowizualnych  na temat Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

l0) Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód przeznaczony  będzie min. na wspieranie działalności Muzeum im. Rodziny Ulmów .

10

Fundacja realizuje swoje cele w duchu życia i działalności Rodziny Ulmów.

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

11

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji. Fundusz założycielski Fundacji wynosi dwa tysiące złotych, na które składają się kwoty po jednym tysiącu złotych wniesione przez każdego z Fundatorów.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Majątek Fundacji stanowić będą:
 4. a) fundusz założycielski,
 5. b) darowizny, spadki i zapisy,
 6. c) subwencje osób prawnych,
 7. d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 8. e) dochody z majątku ruchomego i nieruchomości,
 9. f) dochody z działalności prowadzonej przez Fundację.
 10. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nic postanowią inaczej.

 

 

Rozdział IV

Organa Fundacji

12

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji

2) Rada Programowa Fundacji.

13

Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów. Nowych członków Zarządu, na miejsce osób,które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Zarządu, powołują i odwołują Fundatorzy.

14

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od czterech do dziewięciu osób.
 2. Każdy z Fundatorów może być członkiem Zarządu Fundacji i może być wybrany na prezesa Zarządu.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa Zarządu, wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza Zarządu.
 4. Członek Zarządu Fundacji, który jest  Fundatorem, nie  podlega  odwołaniu, a jego  członkostwo w zarządzie ustaje w wypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub jego śmierci. Pozostali członkowie Zarządu mogą zostać pozbawieni  członkostwa również w wyniku odwołania.
 5. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie bądź są zatrudnieni w Fundacji.
 7. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w razie jego nieobecności, z jego upoważnienia, czyni to wiceprezes.

15

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, rzetelne prowadzenie ksiąg i dokumentacji oraz wyniki działalności finansowej.
 2. Zarząd odpowiada za propagowanie celów, dla których powstała Fundacja, a także reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 3. Do Zarządu należy inicjowanie kierunków działalności Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały w sprawie bieżących planów działalności Fundacji oraz wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Fundacją.
 5. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych statutem.
 6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków obecnych, przy obecności połowy składu osobowego Zarządu, w tym prezesa Zarządu Fundacji, z zachowaniem§ 14, pkt 7.
 7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im, jego głos w wypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest decydujący, z zachowanie m §14, pkt 7.
 8. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

16

 1. Do kompetencji Zarządu należy także podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, połączeniu się Fundacji z inną fundacją, zmiany celów lub statutu Fundacji.
 2. Uchwały podejmowane w zakresie objętym § 16, pkt l, do swej ważności wymagają akceptacji 2/3 głosów pełnego składu Zarządu.

17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym prezes Zarządu lub wiceprezes. Na podstawie specjalnego upoważnienia , oświadczenie woli może składać jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd w granicach swego umocowania.

18

Szczegółowy sposób pracy Zarząd u określi Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

19

 1. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej  trzech osób. Członków  Rady Programowej Fundacji powołują  i odwołują Fundatorzy.
 2. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo .
 3. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby spokrewnione z patronem Fundacji.
 4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w wypadku  śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożen ia rezygnacji bądź odwołania.

20

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji .
 2. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla osiągnięcia których Fundacja została utworzona.

W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

 1. promocja osób i dzieła patrona Fundacji,
 2. omawianie społecznych i kulturowych uwarunkowań dziel prowadzonych  przez Fundację,
 3. przedstawianie Zarządowi Fundacji  opinii  w  przedmiocie  priorytetów  w  bieżącej  działalności Fundacji,
 4. proponowanie zmian statutu Fundacji.

21

 1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji.
 3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał . Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  połowy  członków  Rady  Programowej  Fundacji. W wypadku równej liczby głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

22

Członkowie   Rady   Programowej    mogą   uczestniczyć    we    wszystkich    akcjach,    imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

23

Szczegółowy sposób pracy Rady Programowej określi Regulamin Rady Programowej uchwalony przez Zarząd Fundacji .

24

 1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, które jest podporządkowane prezesowi Zarządu .
 2. Zarząd Fundacji tworzy i określa zasady działania Biura.

 

 

Rozdział V

Łączenie się fundacji, zmiana celów lub statutu

25

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach  określonych umową obu fundacji.
 2. W imieniu Fundacji, za zgodą Fundatorów, umowę zawiera Zarząd Fundacji.

26

Wnioski w sprawie zmiany celów lub statutu Fundacji, zgłaszane przez członków Zarządu lub Radę Programową, wymagają uchwały Zarządu Fundacji oraz zachowania formy przewidzianej w ustawie o fundacjach .

27

 1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmują Fundatorzy, z zachowaniem postanowień ustawy o fundacjach.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji, na wniosek likwidatora, powołuje osoby do dokonania poszczególnych czynności likwidacyjnych, o ile zachodzi taka potrzeba.
 4. Majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczony będzie na cele wskazane przez Fundatorów.

 

Niniejszy statut, na dowód uzgodnienia jego treści, podpisują wszyscy Fundatorzy:

 1. Mateusz Szpytma,
 2. Bogdan Romaniuk.

Markowa, dnia 6 sierpnia 2015 roku

(miejscowość, data)