REGULAMIN KONCERTU 27 sierpnia – Kolbuszowa

Festiwal Psalmów Dawidowych – dziękczynienie za Rodzinę Ulmów – „Psalmy Pokoju i Dziękczynienia” w dniu 27 sierpnia 2023 r. w Kolbuszowej.

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

— Organizator Imprezy: Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR, Markowa 1429, 37-120 Markowa KRS 0000582950, NIP 8151800033, REGON 362832266

— służby porządkowe i informacyjne: wyznaczone osoby przez Organizatora

— teren Imprezy: stadion sportowy, ul. Wolska 2, 36-100 Kolbuszowa

— uczestnik Imprezy: oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu w podanym terminie

§ 1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wydany jest przez Organizatora Imprezy — Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR, Markowa 1429, 37-120 Markowa, zwana dalej Organizatorem i dotyczy imprezy masowej
w przestrzeni otwartej zwanej: FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH na stadionie sportowym
w Kolbuszowej w dniu 27 sierpnia 2023 r. od godziny 16.00 do 22.30, zwanej dalej „Imprezą”.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest Impreza.

§ 2

1. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny.

2. Organizator przewidział dla uczestników imprezy 5000 miejsc, w tym 3000 miejsc siedzących, na wydzielonym i oznakowanym obszarze Imprezy Masowej, w ramach dwóch stref :

 1. Strefa Nr.2 – strefa z miejscami do siedzenia dla 2800 osób, w 600 miejsc dla Gości Festiwalu;
 2. Strefa Nr 3 – strefa miejsc stojących   

3. Do zajęcia miejsc siedzących w Strefie Nr 2 upoważnia zaproszenie, wydawane nieodpłatnie uczestnikom przez Organizatora, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Fundacji
im. Rodziny Ulmów SOAR, Markowa – http://fundacjasoar.pl/koncert-sprawiedliwi-z-markowej-psalmy-pokoju-i-dziekczynienia-27-sierpnia-2023/.

3. Wstęp na teren Imprezy Masowej dziennikarzy, służb prasowych, po uprzednim uzyskaniu od Organizatora akredytacji;

4. Wstęp do Strefy 1 – zastrzeżony wyłącznie dla Organizatora i osób upoważnionych, wykonawców oraz służb obsługi technicznej koncertu i służb ochrony imprezy, dysponujących, dysponującymi identyfikatorami wydanym przez Organizatora.

5. Teren obiektu Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej, na którym organizowany jest Festiwal,
ze względu na potrzeby ochrony bezpieczeństwa uczestników i wykonawców, został podzielony na dwie strefy ochrony:

I Strefa Ochrony – obszar na prawo od wejścia na teren obiektu przez bramę główną od ul. Sportowej, linię Punktów Kontroli i rejon trybun,  z wyznaczonymi drogami dojścia do II Strefy Ochrony; 

II  strefa Ochrony, to wydzielony i oznakowany obszar realizacji imprezy masowej podzielony na 3 strefy, w tym: Strefa 1 – scena i zaplecze techniczne, Strefa 2 i 3 – to strefy przewidziane dla uczestników koncertu.

§ 3

 1. Impreza rozpoczyna się w dniu 27 sierpnia 2023 r. (niedziela) od godziny 16.00 i kończy się
  27 sierpnia 2023 r. (niedziela) o godzinie 22.30.
 2. Uzyskane zaproszenia, upoważniają do zajęcia miejsc siedzących do godz. 17.45
 3. Brak zajęcia miejsc siedzących do godziny 17:45 skutkuje utratą uprawnienia do skorzystania
  z danego miejsca, mimo posiadania ważnego zaproszenia.
 4. Po godz. 17.45, osoby posiadające zaproszenie uprawniające do zajęcia określonego miejsca siedzącego, są w pierwszej kolejności uprawnione do skorzystania z innych niż to wnika
  z zaproszenia, wolnych miejsc siedzących.
 5. Wejście na teren Imprezy Masowej, dla jej uczestników, prowadzi przez I Strefę Ochrony tj. wejścia przez bramę główną do Obiektu od ul. Sportowej i usytuowaną w tym rejonie linię  Punktów Kontroli Służb Zabezpieczenia Imprezy, a następnie wyznaczonymi drogami dojścia do wejścia do II Strefy Ochrony tj. ww. wygrodzonego terenu Imprez Masowej, podlegającemu ścisłej kontroli uprawnień do przebywania w tej strefie i przestrzegania Regulaminu Imprezy.  
 6. Zaproszeni przez Organizatora Goście honorowi  uprawnieni są do zajmowania wydzielonych miejsc podstrefy VIP w Strefie nr 2 imprezy masowej, wchodząc na teren imprezy wydzielonymi drogami wejścia na lewo od  bramy głównej od ul. Sportowej.

§ 4

Program Imprezy jest następujący:

Niedziela, 27.08

16:00 – otwarcie wejścia dla publiczności

18:00 – koncert

22:30 – zakończenie

§ 5

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nieposiadającym akredytacji Organizatora Imprezy dla dziennikarzy i fotografów.

b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

c) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

e) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na Imprezę masową, wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania
w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

§ 6

            Podczas Imprezy zabrania się:

a) rejestracji koncertu bez zgody Organizatora

b) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

c) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

d) wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

e) prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym gastronomicznej) lub innej zarobkowej.

f) dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy

g) zakłócania porządku podczas Imprezy

Dodatkowo wprowadza się zakaz:

a) poruszania się na terenie Imprezy samochodami, z wyjątkiem dróg dojazdowych do parkingu,

b) parkowania samochodów poza miejscami na parkingach,

c) wprowadzania psów na teren Imprezy,

d) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, trawników i wszelkich obiektów małej i dużej architektury na terenie Imprezy,

e) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia,

f) wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy,

g) rzucania wszelkimi przedmiotami,

h) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,

i) zaśmiecania terenu.

§ 7

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych wskazanych przez Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Wstęp osób nieletnich na teren Imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

§ 9

Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania Imprezy między innymi poprzez:

a) służby porządkowe i służby informacyjne wskazane przez Organizatora

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

§ 10

1. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do utrwalenia Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.

2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

§ 11

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy lub jej odwołania
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takich okolicznościach Organizator będzie zobowiązany do zwroty dokonanej przez uczestnika Imprezy.

§ 12

1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:

a) sprawdzania uprawnień uczestników do wejścia do strefy 2  z miejscami siedzącymi  przebywania na imprezie zgodnie z regulaminem obiektu i imprezy masowej,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż., zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

a) w siedzibie Organizatora.

b) na stronie internetowej: www.fundacjasoar.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

§ 14

Regulamin obowiązuje w czasie trwania Imprezy masowej.

                                                                                                ORGANIZATOR