Podziękowanie za realizację koncertu w Rzymie

Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR serdecznie dziękuje za udział oraz wsparcie kolejnego już koncertu w Rzymie, który odbył się 16.11.2022 r. w Auditorium della Conciliazione.

Program koncertu składał się z części żydowskiej, w której wystąpił niezwykle popularny w społeczności żydowskiej muzyk Avraham Fried, części ukraińskiej, podczas której zaśpiewał zespół Kalush Orchestra oraz Marysia Karakevych, a także części polskiej. W tej ostatniej psalmy wykonali wybitni polscy artyści, tacy jak: Golec uOrkiestra, Piotr Rubik, Józef Skrzek, Barbara Gąsienica-Giewont, Izabela Szafrańska, Grzegorz Kupczyk, Grzegorz Wilk, Andrzej Lampert oraz harfistka Agata Galik-Sosnowska. Jako orkiestra i chór wystąpiła niezmiennie Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie.

Nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez pomocy i wsparcia. Bardzo dziękujemy naszym partnerom wydarzenia, a są to: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Województwo Podkarpackie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej, Fundacja PGE, Fundacja ORLEN, Fundacja KGHM Polska Miedź, Fundacja State of Poland, Fundacja PZU, Instytut Adama Mickiewicza, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Województwo Małopolskie, PKO Bank Polski, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Think tank lab imprese business consulenza.

Dziękujemy!

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu fotograficznego

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu fotograficznego „śladami Józefa Ulmy”

 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Z ogromną wdzięcznością dziękujemy wszystkim Wam za odpowiedź na nasze zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym, którego inspiracją jest wyjątkowa postać Józefa Ulmy.

Spośród licznych zgłoszeń z województwa podkarpackiego jury konkursu w składzie: Marta Rybicka, Michał Drozd, Tadeusz Poźniak i Jakub Szymczuk wyłonili 20 uczestników konkursu:

 

1.Bartek Zygmunt

 Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

2.Norbert Michna

 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie

3.Piotr Grzybek

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

4.Oliwier Daczyński

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

5. Dominika Kłoda

 Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

6.Katarzyna Juśko

Technikum TEB Edukacja Rzeszów

7. Klaudia Kiełbowicz

Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

8.Kacper Garbacki

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

9.Patrycja Smolińska

 Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

10.Marta Guzior

Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

11.Mateusz Nowak

Technikum TEB Edukacja Rzeszów

12.Kacper Cebula

Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika

13.Antoni Pleban

II Liceum Ogólnokształcące  im. M. Kopernika w Mielcu

14.Jakub Wawruch

 Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

15.Julia Makowiecka

Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

16.Julia Staniszewska

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

17.Ivan Yakymenko

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

18.Emilia Paczocha

 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

19.Wiktoria Stępień

Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

20.Antas Kinga

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach

 

Zakwalifikowanym do konkursu uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na warsztaty teoretyczne połączone z jesiennym plenerem do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dn. 21.11.2022 r. o godz. 10.00.

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Festival dei Salmi di Davide Roma

E’ arrivato il momento di presentare il Festiwal Psalmów Dawidowych / Psalms of David Festival
Il Concerto per la Pace si svolgerà il 16.11.2022 alle 20:00 in Auditorium della Conciliazionea Roma.
Si esibiranno: Abraham Fried, Kalush Orchestra, Massimiliano Caldi, Enzo DeCaro, Golec uOrkiestra, Piotr Rubik, Józef Skrzek, Andrzej Lampert, Grzegorz Kupczyk, Grzegorz Wilk, Barbara Giewont, Izabela Szafrańska, Maria Karakevych, Magdalena Wolińska – Riedi, Janusz Wierzgacz, Michał Jurkiewicz, Symcha Keller.
Invitiamo tutti a partecipare nel nostro evento!
A presto!

Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŚLADAMI JÓZEFA ULMY

DLA MŁODZIEŻY

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejszy regulamin dotyczy warunków udziału, przeprowadzenia i trybu rozstrzygania
konkursu fotograficznego „śladami Józefa Ulmy”, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR, z siedzibą w Markowej
1429, 37-120 Markowa, zwana dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem Konkursu jest
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów
w Markowej, z siedzibą pod adresem: 37-120 Markowa 1487, zwane dalej
„Współorganizatorem”.

§ 3

Patronem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty oraz ks. bp Stanisław Jamrozek, zwani
dalej „Patronem”.

Rozdział 2
Cele i przedmiot Konkursu

§ 4

Celem Konkursu jest:
a) popularyzacja wartościowej fotografii, dla której inspiracją jest postać i pasja Józefa
Ulmy,
b) wyróżnianie najlepszych twórców wykorzystujących w swojej pracy medium fotografii,
c) upowszechnianie wiedzy o Józefie Ulmie, jego rodzinie i dorobku fotograficznym poprzez
działania artystyczne,
d) edukacja kulturowa w dziedzinie fotografii.

§ 5

Przedmiotem Konkursu jest twórcze wykonanie fotografii w ramach danej kategorii
zdjęciowej:
a) fotografii osób – jak to czynił Józef Ulma fotografując swoją rodzinę, przyjaciół,
znajomych przy różnych czynnościach domowych i rekreacyjnych,
b) fotografii pleneru – jak to czynił Józef Ulma fotografując krajobrazy Markowej,
c) oraz fotografii ukazującej uchwyconą wyjątkowość chwili – jak to czynił Józef Ulma
fotografując emocje osób i zdarzenia.

Rozdział 3
Warunki udziału, nabór prac

§ 6

1. W Konkursie uczestniczą uczniowie klas szkół ponadpodstawowych województwa
podkarpackiego, zwani dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody Uczestnika, a w przypadku
gdy Uczestnik jest niepełnoletni rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na udział
w Konkursie.
4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i czytelny. Brak jakiegokolwiek
elementu powoduje nieuwzględnienie zgłoszenia udziału w Konkursie.
5. Złożenie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz zgłoszone fotografie stanowią
potwierdzenie, że Uczestnik:
− zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i je akceptuje,
− wyraża zgodę na opublikowanie swoich fotografii oraz swojego imienia, nazwiska
i miejscowości na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora
i Współorganizatora, a także na wykorzystanie tych informacji przez Organizatora
i Współorganizatora w celach medialnych.
6. Zgłaszając fotografie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłaszanych
fotografii.
7. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi
i Współorganizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem terytorialnym, wyłącznej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz
wykonanych w ramach Konkursu fotografii na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym poprzez wytwarzanie
określoną techniką kopii fotografii, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu kopiami fotografii i egzemplarzami, na których je utrwalono,
c) w zakresie udostępniania fotografii w wybranym przez siebie miejscu i czasie – zarówno
w siedzibie Organizatora i w siedzibie Współorganizatora, jak i Internecie oraz materiałach
poligraficznych,
d) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Organizatora i Współorganizatora,
w szczególności w ramach reklamy lub promocji jego usług.
8. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora
i Współorganizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz na przekazanie
niezbędnych danych osobowych w celach prawidłowego przebiegu
Konkursu.

§ 7

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
2. Konkurs jest dwuetapowy. Kandydat do Konkursu przesyła formularz rejestracyjny do dn.
08.11.2022 r. stanowiący załącznik do Regulaminu. Za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/EFCwDQoH6rTy64vRA
kandydaci do Konkursu przesyłają następujące informacje: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer kontaktowy, adres e-mail oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wraz z formularzem rejestracyjnym kandydat przesyła w wersji elektronicznej: 3 dowolne,
najbardziej reprezentatywne fotografie ze swojego portfolio, które zostaną poddane ocenie
przez jury Konkursu. Fotografie należy przesłać na adres e-mail:
fotografiasoar@gmail.com. Do Konkursu zakwalifikowani zostaną autorzy zdjęć
z największym potencjałem wizualnym.
4. Wysłane zdjęcia powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację uczestnika tj. imię
i nazwisko , klasa oraz szkoła.
5. Zgłoszenia (formularz i fotografie) będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej.
6. Oceny prawidłowego wypełnienia formularza dokonują przedstawiciele Organizatora
i Współorganizatora, natomiast oceny fotografii dokonują Jury Konkursu.7. Informacja o zakwalifikowaniu się do Konkursu poszczególnych Kandydatów zostanie
zamieszczona na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatora w dn.
14.11.2022 r. Zakwalifikowany do Konkursu Uczestnik weźmie udział w jednodniowym
warsztacie fotograficznym w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, składającym się z wykładów teoretycznych
oraz zajęć w plenerze z udziałem zaproszonych specjalistów w dziedzinie fotografii.
8. Organizator i Współorganizator nie ponoszą kosztów przejazdu Uczestników w miejsce
odbywania się Konkursu tj. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
9. Po zakończonych warsztatach fotograficznych Uczestnicy będą mieli dwa tygodnie na
samodzielne wykonanie fotografii w trzech wymienionych w § 5 kategoriach zdjęciowych
i wysłanie tych fotografii w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:
fotografiasoar@gmail.com. Nadesłane fotografie zostaną poddane ocenie przez jury
Konkursu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane Uczestnikom podczas
warsztatów.
10. Niewysłanie przez Uczestnika fotografii w przewidzianym terminie będzie traktowane
jako rezygnacja z udziału w Konkursie.
11. Każda zgłoszona lub zrobiona po warsztatach fotografia powinna posiadać własną nazwę
oraz opis zawierający dane pozwalające zidentyfikować Uczestnika.

Rozdział 4

Jury i rozstrzygnięcie Konkursu

§8

1. Oceny merytorycznej zgłoszonych fotografii oraz wyłonienia laureatów dokonuje
profesjonalne jury, złożone z jednego lub dwóch przedstawicieli Organizatora oraz
powołanych przez Organizatora specjalistów fotografów.
2. W Konkursie zostaną nagrodzeni Uczestnicy, którzy wykażą się w swoich fotografiach
oryginalnością, kreatywnością, estetyką i talentem, a także zrozumieniem tematyki
związanej postacią i pasją Józefa Ulmy.
3. W Konkursie nie będą uwzględniane fotografie, które nie są zgodne z tematyką Konkursu,
zawierają treści zabronione przez prawo, treści obraźliwe, mogą naruszać prawa osób trzecich lub są niezgodne z Regulaminem. O tym, że fotografia nie spełnia wymogów,
decyduje ocena powołanej Komisji konkursowej.
4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw, osobistych
praw osób trzecich w związku z przekazaną Organizatorowi fotografią.
5. Wskazanie laureatów i wyróżnionych w Konkursie następuje w drodze głosowania przez
jury większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięć decyduje Organizator.
6. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 9 laureatów i wyróżnionych Uczestników.
W każdej kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5 wyłonione zostaną 3 osoby, które zajmą
kolejno od pierwszego do trzeciego miejsca.
7. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora pocztą
elektroniczną lub telefonicznie do dn. 13.11.2022 r.
8. Podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 r.

Rozdział 5
Nagrody
§ 9

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 9 laureatów i wyróżnionych Uczestników. W każdej
kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5 wyłonione zostaną 3 osoby, które zajmą kolejno
od pierwszego do trzeciego miejsca.
2. Nagrody:
1) I, II, III miejsce w kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5: fotografia osób
2) I, II, III miejsce w kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5: fotografia pleneru
3) I,II,III miejsce w kategorii zdjęciowej wymienionej w § 5: fotografia ukazująca
uchwyconą wyjątkowość chwili
4) Wyróżnienia
3. Przekazanie nagród nastąpi w siedzibie Współorganizatora w dniu 15.12.2022 r.
4. Nagroda jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361
ze zm.).

Rozdział 6
Polityka prywatności

§ 10

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora,
i Współorganizatora swoich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu oraz adres korespondencyjny (w przypadku laureatów) w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia laureatów, przekazania nagród
oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i Współorganizatora.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, Współorganizator
i Patron Konkursu.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 11

1. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator. Zapytania dotyczące
Konkursu należy kierować elektronicznie na adres e-mail soar.fundacja@gmail.com,
bądź telefonicznie pod numerem tel. 881 714 001.
2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronach internetowych, w mediach
społecznościowych i tablicach ogłoszeń Organizatora i Współorganizatora.
3. Opublikowanie Regulaminu na stronach internetowych, o których mowa w ust. 2 jest
jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie.
4. Uczestnicy chcący zgłosić zastrzeżenia dotyczące Konkursu powinni przesłać je pocztą
elektroniczną na adres soar.fundacja@gmail.com w terminie do 14 dni od dnia
zakończenia Konkursu. Organizator zobowiązany jest dołożyć starań w celu udzielenia
odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania zastrzeżenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zostanie
przesłana Uczestnikowi na adres e-mail, z którego zostało wysłane zastrzeżenie, chyba
że Uczestnik wskaże inny adres.
5. Zgłoszone zastrzeżenie powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny
opis i powód złożenia zastrzeżenia.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Konkursu bez podania przyczyny.

Konkurs fotograficzny śladami Józefa Ulmy

Długie spacery po Markowej. W dłoniach aparat. Samodzielnie złożony. Długo konstruowany. W głowie przewija się myśl zatrzymania wyjątkowych chwil mieszkańców niewielkiej wsi. W obiektywie mógł znaleźć się każdy. Zaharowany rolnik. Boso biegające po trawie dzieci. Mężczyźni piłujący drewno. Wiktoria przygotowująca obiad dla rodziny. Na poszarzałych zdjęciach zachowały się skrzypiące od mrozu domy. Przynoszące wyczekiwane plony pola. Ule, w których pojawia się coraz więcej pszczół. Fotografia. Jedna z największych pasji Józefa Ulmy. Gospodarza. Społecznika. Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Autora niezwykłych na tamte czasy zdjęć.

To tylko niewielki fragment historii, którą Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR chce opowiedzieć światu. Jej dalszą część poznać można biorąc udział w konkursie fotograficznym śladami Józefa Ulmy. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, których pasją jest fotografia. Warsztaty fotograficzne połączone z jesiennym plenerem poprowadzą doświadczeni i cenieni w Polsce oraz za granicą specjaliści fotografii:

Marta Rybicka

Fotograf dokumentalny. Podwójna laureatka GRAND PRESS PHOTO 2019, finalistka GPP 2017. Swoją karierę rozpoczęła dokumentując skutki trzęsienia ziemi na Haiti oraz powodzi w Polsce. Fotografowała życie i warunki pracy w Indiach i Sudanie.

Michał Drozd

Rzeszowski artysta fotografik oraz autor ponad 120 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach fotograficznych, zdobył m.in. Złoty Medal i tytuł Mistrza Polski Fotografii Studyjnej (Warszawa 2000) oraz Grand Prix Biennale Plakatu Fotograficznego (2006).

Tadeusz Poźniak

Fotograf magazynu VIP Biznes & Styl. Laureat Międzynarodowego konkursu „Jan Paweł II – pamięć i obecność”. Zdobywca Srebrnego Medalu Fotoklubu RP za twórczość artystyczną w fotografii.

Jakub Szymczuk

Oficjalny fotograf prezydenta RP Andrzeja Dudy, laureat Grand Press Photo oraz nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Miejscem, w którym zakwalifikowani do konkursu uczniowie poznają nie tylko przejmującą i wyjątkową postać Józefa, autora przedwojennych fotografii, ale poszerzą także swoją wiedzę z zakresu fotografii, wykorzystując współczesne metody wykonywania zdjęć, będzie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie konkursu. Dodatkowe pytania kierować można na adres e-mail Organizatora: soar.fundacja@gmail.com.

VII Festiwal Psalmów Dawidowych – informacja dla dziennikarzy i fotografów

Zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR informujemy, że podczas VII Festiwalu Psalmów Dawidowych dziennikarze i fotoreporterzy zobowiązani są do posiadania akredytacji  wydawanej przez Organizatora wydarzenia. Akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy będą upoważnieni do wstępu na teren wydarzenia.

W celu uzyskania akredytacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 730 510 700

Bilety na VII Festiwal Psalmów Dawidowych

Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR serdecznie zachęca do nabywania biletów na tegoroczną edycję Festiwalu Psalmów Dawidowych „Psalmy Pokoju i Miłosierdzia”  – „Tylko Razem” .

Bilety do nabycia na stadionie sportowym w Kolbuszowej, na skansenie w Kolbuszowej oraz na stronie internetowej https://tobilet.pl/festiwal-psalmow-dawidowych-psalmy-pokoju-i-milosierdzia-tylko-razem.html

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na Narodowy Szpital Dziecięcy w Kijowie.

 

 

 

 

Regulamin wydarzenia – VII Festiwal Psalmów Dawidowych

REGULAMIN
Imprezy masowej w pomieszczeniu otwartym
zwanej
Festiwal Psalmów Dawidowych
w dniu 21 sierpnia 2022 r.

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
— Organizator Imprezy: Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR, Markowa 1429, 37-120 Markowa
KRS 0000582950, NIP 8151800033, REGON 362832266
— służby porządkowe i informacyjne: wyznaczone osoby przez Organizatora
— teren Imprezy: stadion sportowy, ul. Wolska 2, 36-100 Kolbuszowa
— uczestnik Imprezy: oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu w podanym terminie

§ 1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
2. Regulamin wydany jest przez Organizatora Imprezy — Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR,
Markowa 1429, 37-120 Markowa, zwana dalej Organizatorem i dotyczy imprezy masowej
w przestrzeni otwartej zwanej: FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH na stadionie sportowym
w Kolbuszowej w dniu 21 sierpnia 2022 r. od godziny 17.00 do 22.30, zwanej dalej „Imprezą”.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania
przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest Impreza.
§ 2
1. Wstęp na teren Imprezy jest płatny w kwocie 30,00 zł brutto (dorosły) i 10,00 zł brutto (dzieci do lat
12). Aby wziąć udział w Imprezie należy dokonać zakupu biletu wstępu na oficjalnej stronie:
Tobilet.pl. Zakupiony bilet upoważnia do pełnego udziału w Imprezie.
2. Zwroty nie zostaną dokonane w przypadku wycofania się Uczestnika z uczestnictwa w Imprezie.
Nie dotyczy zapis § 11 niniejszego Regulaminu.
3. Informacje otrzymywane przez Organizatora w drodze zakupu biletu zostaną zastosowane tylko
i wyłącznie do logistycznego przygotowania Imprezy.
4. Wstęp na teren Imprezy upoważnia również osoby posiadające zaproszenie VIP lub akredytację
wydaną przez Organizatora imprezy dla dziennikarzy i fotografów.
§ 3
1. Impreza rozpoczyna się w dniu 21 sierpnia 2022 r. (niedziela) od godziny 17.00 i kończy się
21 sierpnia 2022 r. (niedziela) o godzinie 22.00.
§ 4
Program Imprezy jest następujący:
Niedziela, 21.08
17:00 – sprzedaż biletów przed wejściem na koncert
19.00 – sapport
19:30 – koncert
22:30 – zakończenie
§ 5
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym zakupionego ważnego biletu
b) nie posiadającym zaproszenia VIP
c) nie posiadającym akredytacji Organizatora Imprezy dla dziennikarzy i fotografów.
d) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających,
e) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
f) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
e) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na Imprezę masową, wobec
których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania
w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
§ 6
Podczas Imprezy zabrania się:
a) rejestracji koncertu bez zgody Organizatora
b) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
c) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
podobnie działających.
d) wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
e) prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym gastronomicznej) lub
innej zarobkowej.
f) dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie
Imprezy
g) zakłócania porządku podczas Imprezy
Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a) poruszania się na terenie Imprezy samochodami, z wyjątkiem dróg dojazdowych do parkingu,
b) parkowania samochodów poza miejscami na parkingach,
c) wprowadzania psów na teren Imprezy,
d) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, trawników i wszelkich obiektów małej i dużej architektury
na terenie Imprezy,
e) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia,
f) wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy,
g) rzucania wszelkimi przedmiotami,
h) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody
Organizatora,
i) zaśmiecania terenu.
§ 7
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych wskazanych przez
Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 8
Wstęp osób nieletnich na teren Imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
§ 9
Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania
Imprezy między innymi poprzez:
a) służby porządkowe i służby informacyjne wskazane przez Organizatora
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
§ 10
1. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do
utrwalenia Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób
przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy lub jej odwołania
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takich
okolicznościach Organizator będzie zobowiązany do zwroty dokonanej przez uczestnika Imprezy.
§ 12
1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z regulaminem Imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania
takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb
porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13
1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora.
b) na stronie internetowej: www.fundacjasoar.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu
cywilnego.
§ 14
Regulamin obowiązuje w czasie trwania Imprezy masowej.

ORGANIZATOR

Transmisja koncertu Matki Polski – Matkom Ukrainy

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia transmisji koncertu pt. „Matki Polski – Matkom Ukrainy” w dniu 8 maja 2022 r. o godz. 19.05 w Programie 1 Polskiego Radia, na kanale YouTube Polskiego Radia oraz w Telewizji TRWAM.

Projekt zainicjowany przez Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR współorganizowany z Polskim Radiem to wydarzenie w ramach Festiwalu Psalmów Dawidowych „Psalmy Miłości i Nadziei” oraz „Psalmy Pokoju i Pojednania”.

Na scenie pod batutą Piotra Rubika i Janusza Wierzgacza wystąpią: Golec uOrkiestra, Grzegorz Kupczyk, Dariusz Malejonek, Barbara Gąsienica-Giewont, Ricky Lion, Stanisław Plewniak, Izabela Szafrańska przy akompaniamencie 8. osobowej sekcji rytmicznej, 45. osobowej orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Sienna Gospel Choir.

Głównym celem inicjatywy jest zbiórka pieniężna na Narodowy Szpital Dziecięcy w Kijowie, która potrwa do 26 maja 2022 r. – Dnia Matki w Polsce. Darowizny można wpłacać na konto Fundacji:

Numer konta bankowego: 02 1240 4751 1111 0010 6574 0821

Partnerami wydarzenia są: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Instytut Wolności, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Totalizator Sportowy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Rodzina Ulmów Rodzinom z Ukrainy

Szanowni Państwo,

Dziś, kiedy Rosja dokonała zbrodniczej agresji na Ukrainę i wywołała ogromny kryzys humanitarny, Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR pragnie z wielkim zaangażowaniem wyrazić solidarność z Ukrainą. Będziemy prosić Boga, by obdarzył Ukrainę i Świat Pokojem. O Pokój będziemy się modlić 24 marca w Rzeszowie.

Jako Fundacja nosząca imię bohaterskiej Rodziny Ulmów nie pozostajemy obojętni na krzywdę, jaka spotkała naszych Sąsiadów i informujemy, że koncert „Psalmy Pokoju i Pojednania”, który odbędzie się 24 marca 2022 roku w Filharmonii Podkarpackiej, zadedykowany będzie Ukrainie, dla której poprzez muzykę i Psalmy biblijne będziemy modlić się i apelować o pokój. W trakcie koncertu będzie możliwość wsparcia Rodzin z Ukrainy, poprzez wrzucenie dowolnej kwoty do puszek. Wsparcie Ukraińskich Rodzin będzie możliwe również poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nr konta:

02 1240 4751 1111 0010 6574 0821 z tytułem darowizna.

 

 

Dyrektor Festiwalu

Bogdan Romaniuk